ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಉಲಾನ್ಬತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕ್ ಪಿಚ್ | Soccer pitch in Ulaanbaatar, Mongolia| Life Is A Pitch EP 04

  • 3 years ago
A soccer pitch in the nation of riders and archers – people also play soccer in Mongolia.

ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರರ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಂಗೋಲಿಯಾದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

Recommended