சீக்கியர்கள் Canada வின் King Makers ஆனது எப்படி? Justin Trudeau க்கு Sikhs மீது அதிக பாசம் ஏன்?

5 months ago
#DefenceWithNandhini
#Canada
#India

~PR.54~ED.71~HT.75~

Recommended