કાન પકડીને ઉઠ-બેસ કરવી એ સજા નથી સુપર બ્રેઇન યોગ છે, અમેરિકાએ પણ અપનાવી ટેકનિક | Yoga
  • 2 years ago
કાન પકડીને ઉઠ-બેસ કરવી એ સજા નથી સુપર બ્રેઇન યોગ છે, અમેરિકાએ પણ અપનાવી ટેકનિક | Yoga

#yoga #Medical #BrainYoga
Recommended