പുതിയ ടീം, പുത്തൻ സാധ്യതകൾ, What Will Be Gambhir 's New Plan

  • 19 days ago
Shreyas Iyer to become new Captain under Gautham Gambhir's leadership according to reports | പുതിയ ടീം, പുത്തൻ സാധ്യതകൾ, What Will Be Gambhir 's New Plan
~PR.16~ED.22~HT.24~