Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Jimmy Fallon

11 ngày trước

The Scandals Jimmy Fallon Hopes You'll Overlook

NickiSwift
NickiSwift
As host of "The Tonight Show," Jimmy Fallon is known for his lighthearted celebrity interviews and fun games — but he also has a dark side. From being called out for phoniness to "toxic workplace" allegations, Fallon's scandalous behavior has gotten him into plenty of trouble.
Xem thêm về