Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Elon Musk

6 giờ trước

Jack Sweeney, The Jet Tracker Stirring Up Controversy with Taylor Swift and Elon Musk |Oneindia News

Oneindia
Oneindia
Meet Jack Sweeney, the university student from Florida whose hobby of tracking private jets has landed him in hot water with celebrities like Taylor Swift and Elon Musk. Learn more about his methods, the legal threats he's facing, and the debate over privacy versus public interest in celebrity tracking.


#JackSweeney #JackSweeneyJetTracker #TaylorSwift #TaylorSwiftJet #ElonMusk #TaylorSwiftJetControversy #Oneindia
~HT.178~PR.274~ED.194~GR.123~
Xem thêm về