Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

ChatGPT

4 ngày trước

Weekly Tech : RTX Remix, un disque dur magique, une offre d'emploi étrange, et ChatGPT fainéant

JeuxVideo.com
JeuxVideo.com
Xem thêm về