'നിങ്ങടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ല വോട്ടും കിട്ടുമോ? ചെറുപ്പക്കാരുടെ വൈബ് ഭയങ്കരം'|

  • last month
Shafi Parambil debate with Students at College | 'നിങ്ങടെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ല വോട്ടും കിട്ടുമോ? ചെറുപ്പക്കാരുടെ വൈബ് ഭയങ്കരം'
~HT.24~PR.260~ED.22~

Recommended