'ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ തള്ളിപ്പറയും, പക്ഷേ അണിയറയിൽ പ്രതികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും'| K Sudhakaran

  • last month
K Sudhakaran about Panoor Case |'ആദ്യം സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരെ തള്ളിപ്പറയും, പക്ഷേ അണിയറയിൽ പ്രതികൾക്ക് എല്ലാ സഹായവും'| K Sudhakaran
~PR.272~ED.190~HT.24~

Recommended