'ഈ പുള്ളി നമ്മുടെ ശത്രുവാണോ? ഞാൻ വടകരയിൽ കാലുകുത്തിയ നിമിഷം മുതൽ....'| Shafi Parambil

  • last month
Shafi Parambil talks about the difference between Palakkad and Vadakara | 'ഈ പുള്ളി നമ്മുടെ ശത്രുവാണോ? ഞാൻ വടകരയിൽ കാലുകുത്തിയ നിമിഷം മുതൽ....'| Shafi Parambil
~HT.24~PR.260~ED.22~

Recommended