"ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ದಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು SBI ನಾಟಕವೇ?" | Electoral Bond

  • 2 months ago
"ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ, ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಡುವ SBI ಗೆ 44 ಸಾವಿರ ವ್ಯವಹಾರದ ಲೆಕ್ಕವಿಡಲು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೇಕೆ ಬೇಕು?"

► "ಈ ಕಳ್ಳ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಮಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಉತ್ತರಿಸಿ, nation wants to know?"

► "ಈಗಲಾದರೂ ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಿರಾ"

►► ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ

#varthabharati #shivasundar #samakaleena #ElectoralBond #SBI #modigovernment #modi

Recommended