"ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 95ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 93ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ?" | Corruption | India

  • 3 months ago
"ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೆಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೇ?"

► "ನಾ ಖಾವುಂಗ, ನಾ ಖಾನೆ ದೂಂಗ" ಎಂದಿದ್ದ ಮೋದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ?"

►► ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ
ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ

#varthabharati #samakaleena #shivasundar #modi #corruption #india #bjp #transparencyinternational

Recommended