ಹಠಾತ್ ಸಾವುಗಳಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ? | Heart Attack | Covid Vaccine
  • 9 months ago
ಈ ಸಾವುಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾಕೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ?

► ಜನರ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯದಿರಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಟ
Recommended