ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಭೇಟಿ | PM MOdi | Gujarat

  • last year
​ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕಲೀಬೇಕು ?
ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನೇ ? ಮೋದಿಜಿಯನ್ನೇ ?

ಮೋದಿ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋದೇನು ?

#varthabharati #Modi #pmmodi #gujarat

Recommended