എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അവസരം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ, ശാലിനി പറയുന്നു #Shalini #Biggbossmalayalam

  • 2 years ago
എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അവസരം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ, ശാലിനി പറയുന്നു
#Shalini #Biggbossmalayalam #biggbossmalayalamofficial #biggbossmalayalamseason4 #shalinibb4 #bb4malayalam #shalinibiggboss #asianet #biggbossmalayalaminsta

Recommended