magnus effect - hiệu ứng magnus

  • 9 năm trước
magnus effect - hiệu ứng magnus
What has attracted millions of people to watch basketball falls from a height of 126,5m?
Flight trajectory of the ball is different than many people imagine, this is the magnus effect caused countless mysterious phenomena in life.
Điều gì đã thu hút hàng triệu người phải xem cảnh quả bóng rổ rơi từ độ cao 126,5m?
Quỹ đạo bay của quả bóng hoàn toàn khác so với tưởng tượng của rất nhiều người, đây chính là hiệu ứng magnus đã gây ra vô số hiện tượng huyền bí trong cuộc sống.

Được khuyến cáo